Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

Ethische aspecten

Hoe voorkom ik plagiaat?

In onderstaande kennisclip wordt ingegaan op het begrip ‘plagiaat’ en belangrijker….hoe je voorkomt dat je plagiaat pleegt. Kijken dus!

Bronvermelding en plagiaat

Er zijn speciale regels opgesteld voor het correct citeren (letterlijk overnemen van tekstgedeelten) en parafraseren (iets in eigen woorden weergeven) en het verwijzen naar gebruikte bronnen in tekst. De binnen hogescholen meest gebruikte referentiestijl is die van de American Psychological Association (APA). Maar ook de Chicago en Vancouver referentiestijlen worden veel gebruikt. Indien je het niet zo nauw neemt met deze regels, zou dat tot problemen kunnen leiden. Wanneer je in een onderzoeksverslag tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen overneemt zonder de bron te vermelden dan spreekt men over plagiaat. Plagiaat is een schending van het intellectueel eigendom en dat is strafbaar. Daarnaast kan jouw opleiding maatregelen treffen als plagiaat vastgesteld wordt. De meeste opleidingen hebben daarom de beschikking over een plagiaat scanner zoals Ephorus. Dit softwareprogramma helpt plagiaat tegen te gaan en op te sporen. Plagiaat hoeft zeker niet altijd met opzet te gebeuren, het kan ook onbedoeld voorkomen omdat de richtlijnen niet voldoende bekend zijn. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de voor jouw opleiding gewenste richtlijnen voor bronverwijzingen. Zie ook hier voor meer informatie.

Auteursrecht

Auteursrecht is een bepaalde vorm van ‘intellectueel eigendom’. Met intellectueel eigendom bedoelen we dat iemand het eigendom heeft op een creatieve prestatie. Bij het doen van praktijkgericht onderzoek krijg je eigenlijk altijd wel te maken met enige vorm van auteursrecht. Dit zou je kunnen omschrijven als het recht van de maker om een oorspronkelijk werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen. Het gaat dan binnen praktijkonderzoek veelal om boeken, artikelen, brochures en foto’s. Foto’s kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Je mag dus niet zomaar plaatjes of foto’s van internet halen om in jouw onderzoeksverslag of -presentatie te verwerken. Indien je niet weet wie het auteursrecht heeft (in dit geval wie de fotograaf is), dan mag je de foto niet gebruiken want het gebruik van de foto zou een inbreuk kunnen betekenen op het auteursrecht van de fotograaf. Mede om die redenen zijn er databanken met auteursrechten vrije foto’s, cartoons, etc. Enkele voorbeelden zijn Pixabay, Unsplash, Shutterstock en Pexels.

De APA richtlijnen

Wanneer je aan een hogeschool studeert heb je er zeker al eens van gehoord. De APA richtlijnen. APA staat voor American Psychological Association. Deze club heeft onder andere een eigen verwijzingsstijl bedacht die met de jaren (ook buiten de psychologie) nogal invloedrijk is geworden. De kans groot dat van jou verwacht wordt dat je ook deze stijl van verwijzen toepast voor jouw bronnen.