Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

Ethische aspecten

Hoe voorkom ik plagiaat?

In onderstaande kennisclip wordt ingegaan op het begrip ‘plagiaat’ en belangrijker….hoe je voorkomt dat je plagiaat pleegt. Kijken dus!

Bronvermelding en plagiaat

Er zijn speciale regels opgesteld voor het correct citeren (letterlijk overnemen van tekstgedeelten) en parafraseren (iets in eigen woorden weergeven) en het verwijzen naar gebruikte bronnen in tekst. De binnen hogescholen meest gebruikte referentiestijl is die van de American Psychological Association (APA). Maar ook de Chicago en Vancouver referentiestijlen worden veel gebruikt. Indien je het niet zo nauw neemt met deze regels, zou dat tot problemen kunnen leiden. Wanneer je in een onderzoeksverslag tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen overneemt zonder de bron te vermelden dan spreekt men over plagiaat. Plagiaat is een schending van het intellectueel eigendom en dat is strafbaar. Daarnaast kan jouw opleiding maatregelen treffen als plagiaat vastgesteld wordt. De meeste opleidingen hebben daarom de beschikking over een plagiaat scanner zoals Ephorus. Dit softwareprogramma helpt plagiaat tegen te gaan en op te sporen. Plagiaat hoeft zeker niet altijd met opzet te gebeuren, het kan ook onbedoeld voorkomen omdat de richtlijnen niet voldoende bekend zijn. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de voor jouw opleiding gewenste richtlijnen voor bronverwijzingen. Zie ook hier voor meer informatie.

Auteursrecht

Auteursrecht is een bepaalde vorm van ‘intellectueel eigendom’. Met intellectueel eigendom bedoelen we dat iemand het eigendom heeft op een creatieve prestatie. Bij het doen van praktijkgericht onderzoek krijg je eigenlijk altijd wel te maken met enige vorm van auteursrecht. Dit zou je kunnen omschrijven als het recht van de maker om een oorspronkelijk werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen. Het gaat dan binnen praktijkonderzoek veelal om boeken, artikelen, brochures en foto’s. Foto’s kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Je mag dus niet zomaar plaatjes of foto’s van internet halen om in jouw onderzoeksverslag of -presentatie te verwerken. Indien je niet weet wie het auteursrecht heeft (in dit geval wie de fotograaf is), dan mag je de foto niet gebruiken want het gebruik van de foto zou een inbreuk kunnen betekenen op het auteursrecht van de fotograaf. Mede om die redenen zijn er databanken met auteursrechten vrije foto’s, cartoons, etc. Enkele voorbeelden zijn Pixabay, Unsplash, Shutterstock en Pexels.

Ethische aspecten

Bronnen vermelden en plagiaat voorkomen

Er zijn speciale regels opgesteld voor het correct citeren (letterlijk overnemen van tekstgedeelten) en parafraseren (iets in eigen woorden weergeven) en het verwijzen naar gebruikte bronnen in tekst. Indien je het niet zo nauw neemt met deze regels, zou dat tot problemen kunnen leiden. Wanneer je in een onderzoeksverslag tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen letterlijk overneemt zonder de bron te vermelden (en deze dus doet doorgaan als eigen werk) dan spreekt men over plagiaat. Plagiaat is een schending van het intellectueel eigendom en is strafbaar. Universiteiten en hogescholen beschikken daarom meestal over een plagiaat scanner zoals Ephorus of TurnitIn. Dergelijke softwareprogramma’s helpen om plagiaat op te sporen en zo tegen te gaan of liever nog, te voorkomen.

Plagiaat hoeft zeker niet altijd met opzet te gebeuren, het kan ook onbedoeld voorkomen omdat de richtlijnen niet voldoende bekend zijn. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de richtlijnen voor bronvermelding en deze toepast in je eigen werk. Een veelgebruikte richtlijn is die van de American Psychological Association (APA). Het maakt daarbij niet uit of jouw werk een verslag, artikel of een presentatie is. Je dient altijd netjes je bronnen te vermelden volgens de op jouw instelling geldende richtlijnen. Het zou uiteindelijk dan ook een schending kunnen zijn van de wetenschappelijke integriteit zoals deze beschreven is in de ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’. Afhankelijk van de ernst van de schending zou dit kunnen leiden tot sancties. Een berucht voorbeeld uit de wetenschap is het plagiaat gepleegd door Diederik Stapel. Het leidde tot zijn ontslag aan de universiteit van Tilburg.

De APA richtlijnen

Wanneer je aan een hogeschool studeert heb je er zeker al eens van gehoord. De APA richtlijnen. APA staat voor American Psychological Association. Deze club heeft onder andere een eigen verwijzingsstijl bedacht die met de jaren (ook buiten de psychologie) nogal invloedrijk is geworden. De kans groot dat van jou verwacht wordt dat je ook deze stijl van verwijzen toepast voor jouw bronnen.